رابعه


برای مهرانه

 

به اقیانوس در سپیده دمان

به بادبان ها بر زمینه ای آبی

به تو فکر می کردم

آن گاه که در من می لغزیدی

ماهی کوچک بی دریا!

****

دریا دریا خوشبختی ارزانی ات دخترکم!

مطمئن باش!

این صدای شلیک نیست

انار ها در باغ ترک می خورند

 بی تاب رسیدن لب هایت

دامنه های بابا انتظار می کشند

 تو را

 که بدوی دنبال خرگوش ها

بی هوا

مطمئن باش!

بمب ها را خواب دیده ای

 آن وقت ها که مادرت را ترسانده بودند

 از عروسک های خندان

مطمئن باش!

جهان آغوش من است

 که تو در آن به خواب رفته ای !

 

 

 


محبوبه ابراهيمی