رابعه


 

نور جان در ظلمت آباد بدن گم کرده ام

آه از این یوسف که من در پیر هن گم کرده ام

....

از زبان دیگران درد دلم باید شنید

کز ضعیفی ها چو نی راه سخن گم کرده ام

.....

چون نفس از مدعای جست و جو آگه نیم

این قدر دانم که چیزی هست و من گم کرده ام

.....


محبوبه ابراهيمی